Closed Mondays

Salmon Sashimi

€14.00

Sashimi grade A